Нови алтернативни решения за септичните ями

Нови алтернативни решения за септичните ями

Нови алтернативни решения за септичните ями. При оразмеряване на подобни съоръжения е прието като норма, консумацията на вода в България да е 175 литра на човек на ден. Това е и основният критерии при изграждането на септична яма за отпадни води от фамилната къща.

Нови алтернативни решения за септичните ями

Нови модерни алтернативни решения против използването на септичните ями са разработени и се прилагат в САЩ. Това е автоматизирана система от ново поколение, която работи с изпаряване на водата от фекалните отпадни води и преработка на сухото вещество в компост. С монтирането на подобна инсталация отпада необходимостта от септична яма и попивано поле за биологично пречистване на водата. Компостът се използва за наторяване. Прилагането на този метод с подобен технологичен цикъл за очистване има висока стойност от екологична гледна точка.

Обем

Обемът на утаителната част, за тричленно семейство трябва да има минимален капацитет 2360 литра (2,63 куб. м. вместимост). Това е минимален обем, тъй като се има предвид, че част от този обем ще бъде запълнен от гниещи отпадъци. В този смисъл септичната яма винаги трябва се изгражда с по-големи размери.

Конструктивни особености

При построяване на такова съоръжение за обществени сгради (училища, ресторанти, сборен колектор на жилищен комплекс и др.) или промишлени предприятия (сервизи, кланици, месопреработвателни и консервни предприятия), трябва не само да се направят необходимите конструкторски изчисления за обема отпадни води, но и да се създадат предписания за експлоатация и контрол с оглед създаване на най-добри условия за опазване на околната екологична среда.

Изграждане

При изграждането на двукамерна (или повече) септична яма, първата камера трябва да е по-голяма от 50% от общия обем. Това изискване е само заради натрупването в първата камера на значителна част от съдържанието на твърди частици и органични вещества. Изискванията към канализационната мрежа, свързваща източника на отпадни води и септичната яма, е свързването да се направи с прави тръби без завой, за да се предотврати задръстване. Наклонът на канализацията да е 3% или повече.

Конструкция

Първият вид септични ями може да се разглеждат като съоръжения изградени от камери от водонепропускливи материали – бетон, РVС, фибростъкло или пластмаса, където отпадните води се вливат за първоначална обработка и чрез анаеробни процеси значително се намаляват твърдите и органичните вещества.

Нови алтернативни решения за септичните ями
Към началото